Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do składania skarg i wniosków.
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 wymienionego Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Skarga wniesiona pisemnie powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 wymienionego Rozporządzenia: "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Komendant Miejski Policji w Krakowie lub upoważniony przez niego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmują

w każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod adresem:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KRAKOWIE

ul. Siemiradzkiego 24

31-137 Kraków

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskichlub wybranego Pełnommocnika Terenowego: 

 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW RPO W KRAKOWIE
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie,
ul. Basztowa 22
Przyjęcia Interesantów:
sala 201
każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie i Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

 

BIURO PEŁNOMOCNIKA TERENOWEGO W GDAŃSKU 
(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat: 58 764 73 02

fax: 58 764 73 03

 

BIURO PEŁNOMOCNIKA TERENOWEGO W KATOWICACH
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25

40 – 032 Katowice

telefon: 32 72 86 800

fax:  32 72 86 823


BIURO PEŁNOMOCNIKA TERENOWEGO WE WROCŁAWIU
(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

 ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat: 71 34 69 115

fax: 71 343 43 25

 

Linki:

strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 23.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Grymek
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Grymek
do góry