Informacja dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na praktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie

Kandydat zainteresowany odbyciem praktyki w jednostkach/komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie składa osobiście, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Henryka Siemiradzkiego 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 — 15:30, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, następujące dokumenty:

 

a) podanie skierowane do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o wyrażenie zgody na odbycie praktyki;

b) zaświadczenie potwierdzające status ucznia/studenta;

c) imienne skierowanie na praktykę wystawione przez szkołę/uczelnię;

d) program praktyki;

e) umowę/porozumienie (według wzoru, szkoły/uczelni);

f) kserokopię ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki.

 

Spełnienie kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na praktykę. Decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę podejmuje Komendant Miejski Policji w Krakowie lub osoba przez niego upoważniona.

Metryczka

Data publikacji : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
do góry