Monitoring wizyjny - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Monitoring wizyjny

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO - informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komisariatów Policji w Krakowie oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Krakowie – z siedzibą przy ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31‑137 Kraków.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e‑mail: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków z dopiskiem na kopercie „IOD”.
  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, art. 45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742.)

Zasięg monitoringu wizyjnego

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do następujących siedzib Administratora:

- Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Henryka Siemiradzkiego 24,

- Komisariat Policji I w Krakowie ul. Szeroka 35 oraz siedziba pomocnicza przy ul. Pędzichów 5,

- Komisariat Policji II w Krakowie ul. Lubicz 21,

- Komisariat Policji III w Krakowie ul. Strzelców 16,

- Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 oraz siedziba pomocnicza przy ul. Radzikowskiego 29,

- Komisariat Policji V w Krakowie ul. Jana Zamoyskiego 20/22,

- Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 4,

- Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C,

- Komisariat Policji VIII w Krakowie os. Zgody 10.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Zapisy z systemu monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 21 dni od dnia nagrania. Po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

  1. Prawa przysługujące osobom objętym monitoringiem wizyjnym.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryczka

Data publikacji : 25.09.2023
Data modyfikacji : 25.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Grymek
do góry