Dostarczanie dokumentów elektronicznych

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO KMP W KRAKOWIE

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Miejska Policji w Krakowie, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępniła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na ePUAP to:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kmp-krakow

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  Komendy Miejskiej Policji w Krakowie to:  /kmp-krakow/SkrytkaESP

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wyszukać profil Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
  • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

​Aktualnie Komenda Miejska Polciji w Krakowie świadczy następujace usługi na ePUAP:

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Sprawy ogólne”,
  • wybrać z listy „Pisma do urzędu”, usługę Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
  • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
  • osoby posiadające e-dowód mogą się zalogować przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) i dokonać elektronicznego podpisu dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu),
  • należy pamiętać, aby w polu „Wybierz urząd lub instytucję do której składasz pismo” wpisać: Komenda Miejska Policji w Krakowie lub kmp-krakow.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Komendę Miejską Policji w Krakowie przesłanego wniosku elektronicznego.

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia

Po przekazaniu dokumentu do osoby fizycznej generowane jest poświadczenie doręczenia, udostępniane przez system teleinformatyczny podmiotu publicznego w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia przez adresata dokumentu elektronicznego, które zawiera:

a) pełną nazwę podmiotu, który doręcza dokument elektroniczny,

b) pełna nazwę podmiotu, któremu podmiot doręcza dokument elektroniczny,

c) oznaczenie sprawy,

d) jednoznaczne oznaczenie pisma, którego dotyczy,

e) w przypadku podpisania poświadczenia doręczenia – datę i czas podpisania rozumiane jako data i czas doręczenia dokumentu elektronicznego.

 

2. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl .

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 30 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2. Komenda Miejska Policji w Krakowie akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Grymek
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Grymek
do góry